Ga naar de inhoud

Thema’s Staat van de Uitvoering

Met de Staat van de Uitvoering leggen we knelpunten bloot en schetsen we een trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk waar we van kunnen leren. We werken daarbij met vier thema’s waarbinnen de onderzoeken plaatsvinden.


Achtergrond van de vier thema’s
De achtergrond van de keuze voor deze thema’s ligt in de beoogde focus op beleidsimpact, maatschappelijke waarde en goede, toegankelijke dienstverlening. Dat stelt hoge eisen aan de organisaties in de keten. Denk aan een organisatiecultuur waarin mensen elkaar aanspreken en, als dat nodig is, elkaar tegenspreken.

Het vraagt ook om wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Daarnaast zijn een passende governance en adequate informatievoorziening noodzakelijke randvoorwaarden voor beleidsimpact en goede dienstverlening.

Thema’s

Deze vier thema’s liggen ten grondslag aan de verschillende onderzoeken binnen de Staat van de Uitvoering. Inzichten, oplossingen en actiepunten krijgen duiding aan de hand van deze thema’s.

Thema 2

Focus in de keten

Politiek, beleidsmakers en publieke dienstverleners; het zijn allemaal schakels in de keten. Binnen dit thema vinden onderzoeken plaats gericht op de samenwerking in die keten. Ook wordt bekeken in hoeverre de schakels hun rol pakken om te komen tot goede dienstverlening en beleidsimpact.
Thema 3

Governance en informatie­voorziening

De wijze van besturen en adequate informatievoorziening zijn van invloed op het handelen van uitvoeringsorganisaties. Hoe verloopt dat in Nederland? En wat kunnen we leren van andere landen? Daarover gaan de onderzoeken binnen dit thema.
Thema 4

Organisatie­cultuur en wendbaar­heid

De organisatiecultuur, de wendbaarheid van een organisatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in grote mate bepalend voor een goede en toegankelijke dienstverlening en beleidsimpact. Binnen dit thema wordt aan deze onderwerpen duiding gegeven.