Ga naar de inhoud
< Naar overzicht

Governance en informatie­voorziening

Een passende governance en adequate informatievoorziening zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor focus in de keten op kwalitatief goede dienstverlening en beleidsimpact. Deze onderzoeken bieden inzicht in de wijze van besturen en informatievoorziening.

Overzicht onderzoeken

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaarsadvisering

Door: ICTU i.s.m. Erasmus Universiteit
Planning: Nader te bepalen

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering. Dat zijn de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd moet worden in de uitvoering. Door met hen in gesprek te gaan en beleidsdocumenten over profielen en rollen te analyseren, wordt een beeld geschetst van de eigenaarsadvisering. Waar nodig worden aanbevelingen gedaan.

Analyse kwaliteit jaarstukken uitvoeringsorganisaties

Door: Deloitte Planning: Juni 2022
 
Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. De beoordeling van de jaarstukken vindt plaats op basis van objectieve toetsingscriteria. Er wordt gebuikt gemaakt van de normering die werd toegepast bij de Deloitte Kordes Award, een tot enkele jaren geleden uitgeschreven competitie als stimulans voor kwaliteitsverbetering van verslaggeving en prestatieverantwoording door publieke organisaties.

Horizontale en verticale verantwoording. Zelfreflectie in de uitvoering.

Door: USBO
Planning: Juni 2022

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. Hiervoor maakt USBO gebruik van kwantitatieve gegevens die beschikbaar zijn op basis van vragenlijsten die in 2008, 2017 en 2021 zijn afgenomen onder de leiding van uitvoeringsorganisaties. Deze gegevens worden vergeleken met data vanuit zes andere landen.

Kwaliteit en impact ZBO-evaluaties

Door: Erasmus Universiteit
Planning: April 2022

Artikel 39 van de Kaderwet ZBO’s schrijft voor dat elke ZBO elke vijf jaar wordt geëvalueerd. In 2021 constateerde een parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer dat slechts 30% ooit was geëvalueerd en zeker niet elke vijf jaar. Bovendien lieten de beschikbare evaluatierapporten veel verschillen zien. Nu wordt onderzocht of inmiddels meer en beter wordt geëvalueerd en of er meer en beter gebruik wordt gemaakt van de evaluatierapporten.

Internationale casusvergelijking sociale zekerheid schandaal

Door: ICTU
Planning: Nader te bepalen

Een vergelijking van de Nederlandse toeslagenaffaire met een opvallend vergelijkbare Noorse casus. Het bevat lessen om kans op systeemfalen en tunnelvisie te verkleinen.

Emancipatie van de uitvoering

Door: CAOP
Planning: April 2023

Een paper over de emancipatie van de uitvoering in de periode 1980 tot 2021. Het gaat in op het Nederlandse bestuurskundig denken over de uitvoering in relatie tot beleid, politiek en samenleving. Daarnaast bevat de paper ook lessen uit andere landen waar beleid en uitvoering gescheiden zijn en emancipatie van de uitvoering wordt nagestreefd, met wisselende resultaten.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen

Door: CAOP
Planning: december 2022

Een paper op basis van een eerdere inventarisatie van de stand van zaken van de uitvoering in relatie tot de politiek, beleid en de samenleving. De inventarisatie is gedaan in vijf landen met een andere politiek-bestuurlijke traditie: Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk, Denemarken en Canada. Het beschrijft de aspecten die bepalend zijn in de interactie tussen uitvoering enerzijds en beleid en politiek anderzijds.