Ga naar de inhoud
< Naar overzicht

Organisatie­cultuur en wendbaar­heid

Voor een goede dienstverlening zijn organisaties nodig die snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Knelpunten op de arbeidsmarkt zijn hier bijvoorbeeld een mogelijke belemmering in. Daarnaast vraagt het om een organisatiecultuur waarin mensen elkaar kunnen aanspreken, of als dat nodig is, elkaar tegenspreken. De onderstaande onderzoeken zijn erop gericht een helder beeld te krijgen van de cultuur en de wendbaarheid van de uitvoeringsorganisaties.

Overzicht onderzoeken

Data-ethiek in uitvoering

Door: Goedzo data-ethiek (Koen Versmissen en Ajuna Soerjadi)
Planning: juni 2022

Met welke ethische vraagstukken en dilemma’s hebben uitvoeringsorganisaties te maken als het gaat om de inzet van informatietechnologie? En hoe gaat de organisaties om met data-ethiek? Dit onderzoek levert diverse inzichten om data-ethiek te verankeren.

Vernieuwing in de uitvoering

Door: Haagse Beek
Planning: Juni 2022

In interactie met uitvoeringsorganisaties wordt een reeks online bijeenkomsten ingericht die gaat over de vraag: hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Hierin geven medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. De reeks illustreert een lerend proces van wederzijdse kennisuitwisseling en reflectie, waarbij zowel het proces als de uitkomsten dienen als interventie waar concrete verbetervoorstellen uit naar voren komen.  

Financiële sturing van uitvoeringsorganisaties

Door: Radboud Universiteit
Planning: Juni 2022

Ondersteunt de wijze van bekostiging van uitvoeringsorganisaties de slagkracht, effectiviteit en efficiency? Welke verbeteringen zijn wenselijk? Dit onderzoek beoogt een analyse van de productie op basis van balans en resultatenrekening. Daarna volgt een analyse van de rol van investeringen en de financiering van de productiecapaciteit. En tot slot worden de resultaten met de financiële experts van uitvoeringsorganisaties besproken.

Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’

Door: ICTU i.s.m. CIO-netwerk Manifestgroep
Planning: Juli 2022

Hoe wendbaar en datavolwassen zijn uitvoeringsorganisaties? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar ‘De staat van de IT’. Digitalisering en dataficatie spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van reguliere bedrijfsprocessen enerzijds en de uitvoering van innovaties anderzijds. Het onderzoek moet uitwijzen wat dit mogelijk maakt of juist belemmert en wat de belangrijkste (succes)factoren zijn.

Wervingspositie van publieke dienstverleners

Door: Intelligence Group
Planning: Deel 1 in juni 2022, deel 2 in juli/augustus 2022

Een belangrijke randvoorwaarde voor goede en toegankelijke dienstverlening is dat publieke dienstverleners over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. Daarvoor maken de onderzoekers gebruik van eigen gegevens, gegevens van het CBS en alle vacatures die het Rijk sinds 2017 heeft gepubliceerd.

Innovatie Barometer Overheid

Door: ICTU
Planning: Mei 2022

Wat is de stand van zaken rond het innovatievermogen van uitvoeringsorganisaties? En hoe kan onderlinge samenwerking innovatie versterken? Die vragen staan centraal in de analyse die ICTU uitvoert van de eerste Nederlandse Innovatie Barometer van 2021. Het bouwt voor op een surveyonderzoek dat in Scandinavische landen gangbaar is en omvat daarmee ook een internationale benchmark.

Werkonderzoek

Door: CBS. Aanvullende analyse door RUG
Planning: September 2022

Elke drie jaar doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek naar werkbeleving onder 100.000 medewerkers binnen het onderwijs en openbaar bestuur. Het geeft inzicht in zaken als baantevredenheid, beroepstrots, organisatiecultuur, managementpraktijk en ethisch niveau van handelen. Voor de Staat van de Uitvoering is de steekproef zo aangepast dat de resultaten kunnen worden verwerkt tot een trendmatig beeld voor uitvoeringsorganisaties.