Ga naar de inhoud

Totstand­koming

Eind 2022 presenteren we de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer: een rijksbreed en trendmatig beeld over de uitvoeringspraktijk van de overheid. Hieronder schetsen we het proces van totstandkoming, een globale tijdslijn van deze jaarlijkse publicatie.

Totstandkoming Staat van de Uitvoering

Proces van de Staat van de Uitvoering

Voor de Staat van de Uitvoering worden uitvoeringsorganisaties nader in beeld gebracht. Er vindt deskresearch plaats van de Standen van de Uitvoering waarin de organisaties rapporteren over de knelpunten die zij ervaren.

Parallel vergaren onderzoekers nieuwe kennis over bijvoorbeeld werkomstandigheden, organisatiecultuur, media-aandacht, burgertevredenheid, innovatie en internationaal perspectief. De resultaten van die onderzoeken worden gepubliceerd op deze website. De meest opvallende resultaten die voortkomen uit de onderzoeken worden in een rapportage aan de Tweede Kamer samengevat.

Mijlpalen in de totstandkoming

Reflectie- en duidingssessies

Alleen door samen te leren en reflecteren zetten we stappen naar een beter presterende overheid. Daarom vinden regelmatig reflectiesessies plaats met uitvoerders en beleidsmakers. De inzichten die hieruit voortkomen, worden weer gedeeld tijdens duidingssessies met bestuurders. In die sessies wordt de concrete opbouw en inhoud van de Staat van de Uitvoering bepaald.

En wanneer gaan we het nu hebben over het echte probleem? De complexiteit.

Medewerkster van grote publieke dienstverlener tijdens reflectiebijeenkomst van de Staat

Dag van Uitvoering

De Dag van de Uitvoering is een initiatief van het rijksbrede Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een netwerkcongres. Een uitgelezen moment om alle ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk te bespreken.

Dag van de Publieke Dienstverlening

De United Nations Public Service Day wordt elk jaar op 23 juni gevierd. In Nederland staan we dan stil bij de Dag van de Publieke Dienstverlening. Op deze dag gaan Kamerleden samen met verschillende uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. De organisatie van de dag is in handen van het programma Werk aan Uitvoering.

Aanbieding aan Tweede Kamer

De Staat van de Uitvoering wordt achtereenvolgens besproken in de ambtelijke commissie uitvoering (ACU) en de ministeriële commissie uitvoering (MCU). Daarna biedt de minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de rapportage aan aan de Tweede Kamer. De bijbehorende kamerbrief is een openbaar document.